Ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer – Acetylsalicylsyra och dipyridamol som kombinationsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer har åtgärden Acetylsalicylsyra och dipyridamol som kombinationsbehandling prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden har likvärdig effekt på död, hjärtinfarkt och övriga blödningar, jämfört med enbart acetylsalicylsyra. Åtgärden kan ha en liten positiv effekt på återinsjuknande i stroke, i jämförelse med acetylsalicylsyra i monoterapi.
Kommentar: Åtgärden har mer biverkningar i form av huvudvärk, sämre följsamhet och är dyrare än monoterapi.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se