Ischemisk stroke eller TIA – Långtidsregistrering mer än 48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke eller TIA har åtgärden Långtidsregistrering mer än 48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden medför en medelstor ökning i detektion av paroxysmalt förmaksflimmer, jämfört med kortare registrering hos patienter med kryptogen ischemisk stroke eller TIA.
Kommentar: Åtgärden gäller främst personer med misstänkt embolisk stroke.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se