Ischemisk stroke eller TIA – Långtidsregistrering 24–48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke eller TIA har åtgärden Långtidsregistrering 24–48 timmar av hjärtrytm med Holter-EKG eller telemetri, för att upptäcka förmaksflimmer prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden medför attt fler patienter med förmaksflimmer identifieras, jämfört med enstaka rutin-EKG. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: Åtgärden bör vara en del av rutinsjukvården på en strokeenhet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se