Ischemisk stroke eller TIA där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt – Magnetresonans-angiografi (MR-angio)

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke eller TIA där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt har åtgärden Magnetresonans-angiografi (MR-angio) prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en hög diagnostisk precision för att identifiera höggradig karotisstenos hos personer med akut TIA eller ischemisk stroke, som är ett tillstånd med stor svårighetsgrad.
Kommentar: Åtgärden är inte aktuell för personer som utreds med ultraljud och datortomografi-angio.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se