Central smärta efter stroke – Tricykliska antidepressiva läkemedel (amitryptilin), antiepileptika eller SSRI-preparat

Vid tillståndet eller populationen Central smärta efter stroke har åtgärden Tricykliska antidepressiva läkemedel (amitryptilin), antiepileptika eller SSRI-preparat prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan lindra central smärta efter stroke. Individuell bedömning och uppföljning är viktigt då grad av smärtlindring och biverkningar är mycket varierande. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se