Benpares eller oförmåga att gå vid stroke i akutskedet – Pneumatisk kompressionsstrumpa (venkompressionssystem), för att förebygga venös tromboembolism

Vid tillståndet eller populationen Benpares eller oförmåga att gå vid stroke i akutskedet har åtgärden Pneumatisk kompressionsstrumpa (venkompressionssystem), för att förebygga venös tromboembolism prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en minskad risk för djup ventrombos. Nyttan med åtgärden överväger den ökade risken för hudkomplikationer.
Kommentar: Åtgärden är resurskrävande och begränsande för patienten. Lågmolekylärt heparin är förstahandsvalet vid tillståndet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se