Benpares eller oförmåga att gå vid stroke i akutskedet – Kompressionsstrumpa, graderad, för att förebygga venös tromboembolism

Vid tillståndet eller populationen Benpares eller oförmåga att gå vid stroke i akutskedet bör åtgärden Kompressionsstrumpa, graderad, för att förebygga venös tromboembolism inte erbjudas

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen signifikant effekt på djup ventrombos, lungemboli eller död, och det förekommer hudkomplikationer. Det finns andra åtgärder vid tillståndet som har effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se