Benpares eller oförmåga att gå vid ischemisk stroke i akutskedet – Heparin, lågdos, lågmolekylärt, för att förebygga venös tromboembolism

Vid tillståndet eller populationen Benpares eller oförmåga att gå vid ischemisk stroke i akutskedet har åtgärden Heparin, lågdos, lågmolekylärt, för att förebygga venös tromboembolism prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en minskad risk för djup ventrombos och nyttan med åtgärden överväger den ökade risken för extrakraniella blödningar.
Kommentar: Det finns god klinisk erfarenhet av åtgärden. Åtgärden förutsätter dock en individuell bedömning utifrån patientens mobiliseringsgrad, komorbiditet eller andra riskfaktorer för trombos.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se