Akut ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer – Korttidsbehandling med acetylsalicylsyra och tikagrelor i kombination

Vid tillståndet eller populationen Akut ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer rekommenderas åtgärden Korttidsbehandling med acetylsalicylsyra och tikagrelor i kombination endast inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärden, men det pågår studier på området.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se