Akut ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer – Korttidsbehandling med acetylsalicylsyra och klopidogrel i kombination

Vid tillståndet eller populationen Akut ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer har åtgärden Korttidsbehandling med acetylsalicylsyra och klopidogrel i kombination prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden ger minskad risk för icke-fatal stroke och ny stroke men ökar samtidigt risken för mild extrakraniell blödning, jämfört med acetylsalicylsyra i monoterapi.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se