Afasi efter stroke – Intensiv språklig träning

Vid tillståndet eller populationen Afasi efter stroke har åtgärden Intensiv språklig träning prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har bättre effekt på funktionell kommunikationsförmåga och afasins svårighetsgrad, jämfört med mindre intensiv behandling.
Kommentar: Åtgärden innebär minst 4 timmars träning i veckan. En högintensiv träning (3 timmar per dag) kan vara mer effektiv, men träningens intensitet bestäms av patientens allmäntillstånd och möjlighet att tillgodogöra sig träningen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se