Barn och vuxna som genomgått aktiv behandling för obesitas – Strukturerad och regelbunden uppföljning på lång sikt

Vid tillståndet eller populationen Barn och vuxna som genomgått aktiv behandling för obesitas har åtgärden Strukturerad och regelbunden uppföljning på lång sikt prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet obesitas har en stor svårighetsgrad. Sjukdomen är kronisk, och vikten varierar ofta över tid. Uppföljning leder till att patienten fortsätter gå ner i vikt eller behåller sin nya vikt, får ökad eller bibehållen hälsorelaterad livskvalitet samt bibehållna beteendeförändringar. Uppföljningen behövs för att patienterna ska kunna behålla en god hälsa och få ny bedömning och behandling vid behov.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se