Barn och vuxna, som besöker hälso- och sjukvården – Erbjudande om vägning och mätning, för att kunna identifiera barn och vuxna med obesitas samt erbjuda utredning och bedömning

Vid tillståndet eller populationen Barn och vuxna, som besöker hälso- och sjukvården har åtgärden Erbjudande om vägning och mätning, för att kunna identifiera barn och vuxna med obesitas samt erbjuda utredning och bedömning prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet obesitas har en stor svårighetsgrad. Med vägning och mätning identifieras personer med obesitas tidigare än annars, och andelen patienter som får vidare utredning och bedömning ökar. Dessutom blir patienterna nöjdare om de får sin obesitas identifierad på ett respektfullt sätt. Det finns potentiellt stora hälsovinster och inga alternativa åtgärder.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se