Barn och vuxna med obesitas – Utredning och bedömning

Vid tillståndet eller populationen Barn och vuxna med obesitas har åtgärden Utredning och bedömning prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Utredning och bedömning är viktigt för att patienterna ska få rätt diagnos, och sannolikheten ökar för att patienterna får individanpassad behandling och blir nöjdare.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se