Barn och vuxna med obesitas som behöver särskilt stöd – Kombinerad levnadsvanebehandling, anpassad till personer som behöver särskilt stöd

Vid tillståndet eller populationen Barn och vuxna med obesitas som behöver särskilt stöd har åtgärden Kombinerad levnadsvanebehandling, anpassad till personer som behöver särskilt stöd prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Särskilt anpassad kombinerad levnadsvanebehandling ökar sannolikheten för viktnedgång eller viktstabilitet och förbättrad livskvalitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se