Barn, 2–5 år, med obesitas – Kombinerad levnadsvanebehandling

Vid tillståndet eller populationen Barn, 2–5 år, med obesitas har åtgärden Kombinerad levnadsvanebehandling prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Behandlingen har endast en liten positiv effekt på barnens viktutveckling, men kontrollgrupperna i de aktuella studierna fick större insatser än vad som brukar erbjudas i klinisk verksamhet. Dessutom finns ingen alternativ behandling för patientgruppen. Om barn med obesitas inte får några insatser, finns risk för både stort lidande för individen och höga kostnader för samhället. Behandlingen har få rapporterade biverkningar av allvarlig eller icke-reversibel karaktär, och kan möjligen ge andra positiva hälsoeffekter på längre sikt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se