Barn, 12–17 år, med obesitas – Kombinerad levnadsvanebehandling

Vid tillståndet eller populationen Barn, 12–17 år, med obesitas har åtgärden Kombinerad levnadsvanebehandling prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Behandlingen har endast en liten positiv effekt på barnens viktutveckling och på självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet, men den har få rapporterade biverkningar av allvarlig eller icke-reversibel karaktär. Det finns andra behandlingar som kan ge större effekt, men endast en mindre del av patienterna är aktuella för läkemedelsbehandling eller kirurgisk behandling på grund av risken för biverkningar eller komplikationer. Behandlingen kan möjligen ge andra positiva hälsoeffekter på längre sikt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se