Oklara anfall eller svårklassificerade epileptiska anfall, barn, ungdomar och vuxna – Långtidsregistrering med ambulatoriskt EEG

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda långtidsregistrering med ambulatoriskt EEG till barn, ungdomar och vuxna med oklara eller svårklassificerade epileptiska anfall.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden ger sämre förutsättningar att ställa rätt diagnos och klargöra vilken typ av epileptiskt anfall som individen har jämfört med långtidsregistrering med video-EEG. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet genom ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: För vissa patienter är åtgärden enklarare att genomföra men praktiska fördelar måste då vägas mot en sämre kvalitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se