Generaliserad epilepsi, farmakologiskt terapiresistent, barn, ungdomar och vuxna – Antiepileptiskt läkemedel, som tillägg till pågående behandling med antiepileptiska läkemedel

Hälso- och sjukvården bör erbjuda antiepileptiskt läkemedel som tillägg till pågående behandling med antiepileptiska läkemedel till barn, ungdomar och vuxna med farmakologiskt terapiresistent, generaliserad epilepsi.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en stor positiv effekt på anfallsfrihet och anfallsreduktion och det vetenskapliga stödet för detta är starkt. Vid tillståndet finns få alternativ.
Kommentar: Enligt klinisk erfarenhet i prioriteringsgruppen minskar även svårighetsgraden på anfallen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se