Epilepsi, omfattande epilepsirelaterade psykosociala och kognitiva svårigheter, vuxna – Sammanhållen multiprofessionell teamrehabilitering

Hälso- och sjukvården kan erbjuda sammanhållen multiprofessionell teamrehabilitering till vuxna med epilepsi och omfattande epilepsirelaterade psykosociala och kognitiva svårigheter.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Patientnyttan är stor eftersom åtgärden kan öka förutsättningar för individuellt anpassade åtgärder och en förbättrad livskvalitet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet genom ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se