Epilepsi, misstänkt psykiatrisk samsjuklighet, barn, ungdomar och vuxna – Bedömning av och åtgärd vid psykiatrisk samsjuklighet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda bedömning av och åtgärd vid psykiatrisk samsjuklighet till barn, ungdomar och vuxna med epilepsi och misstänkt psykiatrisk samsjuklighet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Patientnyttan är mycket stor eftersom åtgärden kan öka förutsättningen för fortsatt korrekt handläggning och stödinsatser. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet genom ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se