Epilepsi med samsjuklighet för vilken centralstimulerande läkemedel är indicerat, barn, ungdomar och vuxna – Centralstimulerande läkemedel som tillägg till antiepileptiska läkemedel

Hälso- och sjukvården bör erbjuda centralstimulerande läkemedel som tillägg till antiepileptiska läkemedel till barn, ungdomar och vuxna med epilepsi och samsjuklighet för vilken centralstimulerande läkemedel är indicerat.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan förbättra livskvalitet utan att öka risken för anfall, vilket stöds av klinisk erfarenhet.
Kommentar: I det vetenskapliga underlaget ingår barn och ungdomar, men det finns erfarenhet av åtgärden även för vuxna.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se