Epilepsi, intellektuell eller annan bestående funktionsnedsättning, vuxna – Teamomhändertagande inom habiliteringen och samverkan med övrig sjukvård

Hälso- och sjukvården bör erbjuda teamomhändertagande inom habiliteringen och samverkan med övrig sjukvård, till vuxna med epilepsi och intellektuell eller annan bestående funktionsnedsättning.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Patientnyttan är mycket stor eftersom åtgärden kan öka förutsättningarna för en korrekt och individanpassad vård och ge ökad trygghet för patienten och dess närstående. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet genom ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se