Epilepsi, barn, ungdomar och vuxna – Kontakt med epilepsisjuksköterska, inom 2 arbetsdagar

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kontakt med epilepsisjuksköterska inom 2 arbetsdagar till barn, ungdomar och vuxna med epilepsi.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Patientnyttan är mycket stor eftersom åtgärden kan skapa trygghet och ge individen korrekt information och svar på frågor. Åtgärden kan ge en snabbare kontakt med rätt vårdgivare och minska behov av andra vårdkontakter. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet genom ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se