Misstänkt endometrios, smärta samt otillräcklig effekt av gestagener eller kombinerade monofasiska preventivmedel – Diagnostisk laparoskopi

Hälso- och sjukvården bör erbjuda diagnostisk laparoskopi till personer med misstänkt endometrios, smärta samt otillräcklig effekt av gestagener eller kombinerade monofasiska preventivmedel.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en säkrare diagnos samt stöd för den vidare handläggningen och behandlingen. Ingreppet innebär dock risk för allvarliga komplikationer. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Indikatorer

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Diagnostisk laparoskopi

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om diagnostisk laparoskopi kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning på kort sikt, eftersom fler laparoskopiska operationer troligen kommer att utföras.

I dag opereras ungefär 1 500 kvinnor med endometrios varje år med laparoskopi. Socialstyrelsen bedömer att antalet operationer kommer att öka, eftersom mörkertalet för personer med endometrios är stort och hälso- och sjukvården förväntas identifiera fler patienter. Ökningen uppskattas till ungefär 10 procent, vilket motsvarar ytterligare 150 operationer per år. Det innebär en ökad kostnad på nationell nivå på cirka 7 miljoner kronor.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se