Misstänkt eller verifierad endometrios, smärta – Hormonell behandling med gestagener

Hälso- och sjukvården bör erbjuda hormonell behandling med gestagener till personer med misstänkt eller verifierad endometrios och smärta.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta, bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet. Hormonell behandling innebär risk för biverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Basal hormonell behandling

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om hormonell behandling med monofasiska kombinerade preventivmedel eller gestagena läkemedel kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, eftersom många med endometrios underbehandlas i dag. Rekommendationen bedöms leda till ökade kostnader eftersom fler får behandlingen, men om behandlingen leder till minskad smärt- och blödningsproblematik förväntas samhällets kostnader minska. Socialstyrelsen bedömer att ungefär 62 000 kvinnor med endometrios är underbehandlade och skulle behöva basal hormonell behandling. Detta skulle innebära en ökad kostnad på uppskattningsvis 22 miljoner kronor på nationell nivå, utifrån ett genomsnittligt pris för ett subventionerat monofasiskt kombinerat preventivmedel i tablettform. Antagandet utgår från att ingen av de aktuella patienterna redan använder ett sådant preventivmedel av andra orsaker. Monofasiska kombinerade preventivmedel eller gestagena läkemedel är förhållandevis billiga läkemedel. Om patienten är under 21 år har landstinget eller regionen också hela kostnadsansvaret för preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Det krävs ordination från en läkare för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda smärtlindring i form av basal hormonell behandling. Samtidigt söker många med misstänkt endometrios vård på ungdomsmottagningar. I sina remissvar lyfter några av sjukvårdsregionerna fram att tillgången till läkare är alltför liten på ungdomsmottagningarna.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se