Misstänkt eller verifierad endometrios, efter nyinsatt/ändrad behandling eller kirurgi – Uppföljning av behandlingseffekt efter cirka 3 månader

Hälso- och sjukvården bör erbjuda uppföljning av behandlingseffekten cirka 3 månader efter kirurgi eller nyinsatt hormonell behandling eller ändrad hormonell behandling till personer med endometrios.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till ökad trygghet och minskat behov av akuta vårdkontakter. Dessutom innebär åtgärden ökad möjlighet till optimerad behandling. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Uppföljning efter 3 månader efter kirurgisk, nyinsatt eller ändrad hormonell behandling

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om uppföljning cirka 3 månader efter kirurgi eller nyinsatt eller ändrad hormonell behandling kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom det behövs strukturer för detta. Rekommendationen medför fler planerade vårdkontakter. Uppföljningen innebär dock att fler personer med endometrios får en utvärdering av behandlingseffekten och bättre möjlighet till optimerad behandling.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se