Endometrios, svår smärta vid utsättning av hormonell behandling inför IVF (In vitro-fertilisering) – Synkroniserad utsättning av hormonell endometriosbehandling vid uppstart av IVF-behandling

Hälso- och sjukvården bör samordna utsättningen av hormonell behandling vid endometrios med uppstarten av IVF-behandling för personer med endometrios och svår smärta.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta och minskad oro. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Planerad smärtlindring vid IVF

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om att samordna utsättning av hormonell endometriosbehandling och start av IVF-behandling kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisation, eftersom strukturer för detta behöver skapas.

Risken för svåra smärtor minskar med en direkt övergång från hormonell behandling av endometrios till hormonell behandling inför assisterad befruktning med IVF. I dag förekommer det att patienter har en behandlingsfri och onödigt smärtsam period innan IVF-behandlingen börjar. Det behövs arbetssätt för att samordna dessa behandlingar med patienten i fokus. En väl planerad smärtlindring i samband med graviditet bedöms kunna minska risken för akuta vårdbesök och inläggningar.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se