Endometrios, svår smärta vid utsättning av behandling inför planerad graviditet – Planering av smärtlindrande behandling inför, under och efter graviditet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda planering av smärtlindrande behandling inför, under och efter graviditet till personer med endometrios som har svår smärta vid utsättning av behandling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en anpassad smärtbehandling och minskad oro. Dessutom innebär åtgärden en minskad risk för läkemedelsframkallad fosterskada. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Planerad smärtlindring vid graviditet

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om planering av smärtlindrande behandling inför, under och efter graviditet kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisation, eftersom strukturer för detta behöver skapas.

Planering av smärtlindrande behandling inför, under och efter graviditet syftar till att uppnå så god symtomlindring som möjligt, eftersom svåra smärtor kan uppstå när den hormonella endometriosbehandlingen sätts ut för att möjliggöra graviditet. Hälso- och sjukvården behöver strukturer för att säkerställa planeringen av alternativa smärtlindrande åtgärder.

Det behövs arbetssätt för att samordna dessa behandlingar med patienten i fokus. En väl planerad smärtlindring i samband med graviditet bedöms kunna minska risken för akuta vårdbesök och inläggningar.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se