Endometrios, svår daglig smärta trots optimerad hormonell behandling och annan smärtbehandling – Behandling med starka opioider efter bedömning av en smärtspecialist

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda behandling med starka opioider efter bedömning av en smärtspecialist till personer med endometrios som har svår daglig smärta trots optimerad hormonell behandling och annan smärtbehandling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden kan i enstaka fall leda till minskad smärta och bättre funktionsförmåga vid begränsad behandling under en begränsad tid. Samtidigt innebär det risk för läkemedelsframkallad smärta och beroende. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Starka opioider efter bedömning av smärtspecialist

Socialstyrelsen bedömer också att rekommendationen om behandling med starka opioider efter bedömning av smärtspecialist kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, eftersom färre bedöms få denna behandling. Det innebär minskade kostnader.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se