Endometrios, svår daglig smärta samt otillräcklig effekt av optimerad hormonell behandling och optimerad smärtbehandling – Konsultation av smärtspecialist

Hälso- och sjukvården bör erbjuda konsultation av smärtspecialist till personer med endometrios som har svår daglig smärta trots en optimerad hormonell behandling och en optimerad smärtbehandling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta, bättre funktionsförmåga och livskvalitet och den skapar förutsättningar för fortsatt handläggning. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Indikatorer

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Konsultation av smärtspecialist

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om konsultation av smärtspecialist kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom fler smärtläkare kommer att behövas.

I dag finns cirka 130 smärtläkare i Sverige, vilket innebär att det råder brist på denna kompetens. Smärtläkarna är viktiga i endometriosteamen och behövs inom akut- och specialistsjukvården samt inom den multiprofessionella smärtrehabiliteringen för att behandla personer med endometrios. Därför bedömer Socialstyrelsen att det behövs ytterligare cirka 50 smärtläkare för att möta rekommendationen. Utbildningen till smärtläkare innebär två års vidareutbildning efter färdig grundspecialitet.

Samtliga sjukvårdsregioner nämner bristen på smärtspecialister i sina remissvar.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se