Endometrios, smärta som stör nattsömn – Antidepressiva läkemedel med sedativ effekt

Hälso- och sjukvården bör erbjuda antidepressiva läkemedel med sedativ effekt till personer med endometrios och smärta som stör nattsömn.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till förbättrad sömn, minskad smärta samt ökad funktionsförmåga och ökad livskvalitet. Behandlingen är inte beroendeframkallande. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Antidepressiva läkemedel

Om den grundläggande hormonella behandlingen är otillräcklig för att behandla symtomen, behövs kompletterande farmakologisk behandling. Vid smärta som stör sömnen kan patienten få smärtlindring av melatonin eller antidepressiva läkemedel med sedativ effekt.

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om farmakologisk tilläggsbehandling vid smärta trots basal hormonell behandling kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, eftersom fler patienter kommer att behandlas med läkemedlen. Det innebär en ökad kostnad. På längre sikt kan dock samhällets kostnader minska, eftersom patienterna får mindre smärta och bättre sömn, och rekommendationerna därmed bidrar till ökad livskvalitet, ökat välmående och ökad arbetsförmåga.

Rekommendationerna omfattar följande åtgärder för att behandla smärta som stör nattsömnen:

  • antidepressiva läkemedel med sedativ effekt vid störd nattsömn
  • melatonin vid smärta som stör nattsömnen.

Flera sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att gynekologer saknar kunskap för att ordinera dessa farmakologiska tilläggsbehandlingar.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se