Endometrios, smärta samt otillräcklig effekt av enskild hormonell behandling – Hormonell kombinationsbehandling; hormonspiral och tillägg med kombinerade monofasiska preventivmedel

Hälso- och sjukvården bör erbjuda hormonell kombinationsbehandling till personer med smärta och otillräcklig effekt av enskild hormonell behandling. Med hormonell kombinationsbehandling avses samtidig behandling med hormonspiral och antingen gestagen i annan form eller kombinerade monofasiska preventivmedel.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta och bättre blödningskontroll samtidigt som hormondosen hålls så låg som möjligt. Behandlingen innebär risk för biverkningar. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Hormonell kombinationsbehandling

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om hormonell kombina-tionsbehandling (hormonspiral med tillägg av monofasiska kombinerade preventivmedel eller gestagena läkemedel) kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, eftersom många patienter som behöver denna behandling underbehandlas i dag.

Hälso- och sjukvårdens kostnader bedöms öka på kort sikt eftersom fler får behandlingen. Kostnaderna på samhällsnivå bedöms dock minska på lång sikt, om smärt- och blödningsproblematiken kan åtgärdas.

Socialstyrelsen bedömer att cirka 25 000 kvinnor med smärta har otillräcklig effekt av basal hormonell behandling, det vill säga behandling med enbart ett monofasiskt kombinerat preventivmedel eller ett gestagent läkemedel. Ett monofasiskt kombinerat preventivmedel i tablettform kostar cirka 600 kronor per år. Med ett genomsnittligt pris för subventionerade hormonspiraler skulle åtgärden innebära en ökad kostnad på 15 miljoner kronor årligen på nationell nivå, om de aktuella personerna får pröva hormonell kombinationsbehandling.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se