Endometrios, smärta – Individanpassad fysisk aktivitet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda individanpassad fysisk aktivitet till personer med endometrios och smärta.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta, bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet samt innebär en liten risk för biverkningar. Dessutom möjliggör åtgärden egenvård och därmed bättre symtomkontroll. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Individanpassad fysisk aktivitet

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om individanpassad fysisk aktivitet kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom fler kommer att erbjudas behandlingen.

Hälso- och sjukvården får olika åtaganden beroende på vilken typ av aktivitet som patienten behöver. Fysisk aktivitet på recept innebär generellt inga ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Rekommendationen kan dock också innebära handledd träning av fysioterapeut, vilket genererar en kostnad. Samtidigt bedömer Socialstyrelsen att ökad fysisk aktivitet hos personer med endometrios har positiva samhällsekonomiska effekter på lång sikt.

Rekommendationen kan innebära att fler fysioterapeuter behöver utbildning inom kvinnohälsa och smärta.

Flera sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att fler fysioterapeuter i primärvården behöver få grundkunskap om endometrios, för att möta behovet av denna åtgärd.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se