Endometrios, smärta – Fysioterapeutisk intervention med fokus på hantering av smärta

Hälso- och sjukvården bör erbjuda fysioterapeutiska interventioner med fokus på hantering av smärta till personer med endometrios och smärta.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta, bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet. Dessutom innebär åtgärden liten risk för biverkningar. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Fysioterapeutisk intervention för smärthantering

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om fysioterapeutiska interventioner med fokus på att hantera smärta kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation i viss mån. Det finns tillräckligt många fysioterapeuter med relevant kompetens, och eftersom fler kommer att erbjudas behandlingen så bedöms kostnaden öka.

Flera sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att fler fysioterapeuter i primärvården behöver få grundkunskap om endometrios, för att möta behovet av denna åtgärd.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se