Endometrios, smärta efter ofullständig endometrioskirurgi – Upprepad ofullständig endometrioskirurgi

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda upprepad ofullständig endometrioskirurgi till personer med endometrios och smärta och som tidigare genomgått ofullständig endometrioskirurgi.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till adherensbildning och ökad smärta. Upprepad ofullständig endometrioskirurgi leder sällan till förbättring men kan övervägas i enstaka undantagsfall.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Upprepad ofullständig endometrioskirurgi

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om upprepad ofullständig endometrioskirurgi kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, eftersom denna typ av kirurgi bedöms minska.

Om 100 färre operationer av denna typ genomförs, innebär det en besparing på 4–5 miljoner kronor på nationell nivå. Besparingen kan bli ännu större om färre operationer än så genomförs.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se