Endometrios, sexuell dysfunktion – Sexologisk konsultation

Hälso- och sjukvården bör erbjuda sexologisk konsultation till personer med endometrios och sexuell dysfunktion.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till förbättrad sexuell funktion och ökad livskvalitet.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Sexologisk konsultation

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om sexologisk konsultation vid endometrios och sexuell dysfunktion kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom det förmodligen behövs fler personer med sexologisk kompetens. Varje ungdomsmottagning och kvinnoklinik behöver ha tillgång till en sexologiskt kompetent behandlare för personer med endometrios och sexuell dysfunktion. Hälso- och sjukvården kommer att få kostnader på kort sikt för att utbilda personal, men kostnaderna bedöms bli neutrala på längre sikt. De flesta sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att sexologisk kompetens saknas.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se