Endometrios, särskilt behov av stöd – Multiprofessionellt teamomhändertagande

Hälso- och sjukvården bör erbjuda tillgång till ett multiprofessionellt team till personer med endometrios och särskilt behov av stöd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden ökar förutsättningarna för optimerad behandling och kan leda till minskad oro, ökad funktionsförmåga, ökad livskvalitet samt minskat behov av akuta vårdbesök. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Multiprofessionellt teamomhändertagande

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om multiprofessionellt teamomhändertagande kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom fler team kommer att behövas. Det finns stora skillnader i landet när det gäller teamomhändertagande av personer med endometrios. I Sverige finns cirka 40 kvinnokliniker på sjukhus med slutenvård och akutmottagning. Cirka 10 av dem har i dag endometriosteam i olika former och med olika funktion. Samtliga kvinnokliniker bör dock ha ett multiprofessionellt team (endometriosteam) för personer med endometrios som har ett särskilt behov av stöd. Teamen kan omfatta gynekolog, barnmorska eller sjuksköterska, kurator eller psykolog, fysioterapeut och smärtläkare. I teamet behöver även sexologisk kompetens ingå. Socialstyrelsen bedömer att befintlig personal inom hälso- och sjukvården kan omorganiseras till att ingå i dessa team, med undantag för smärtläkare som i dag är för få. På flera platser kommer hälso- och sjukvården att behöva förändra sin organisation för att skapa en fungerande struktur för multiprofessionellt teamomhändertagande. Personal i teamen kommer också att behöva utbildning om endometrios. En tredagars endometrioskurs beräknas kosta 15 000 kronor per deltagare, utifrån den tredagarskurs som ges av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Om ett helt nytt endometriosteam ska utbildas innebär det en total utbildningskostnad på 75 000 kronor (om teamet omfattar de fem kompetenser som vi nämner tidigare). Hälso- och sjukvården kommer alltså att få kostnader på kort sikt för att utbilda personal, men på lång sikt bedöms kostnaderna kompenseras av ett minskat behov av akutbesök.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se