Endometrios, persisterande blåsbesvär trots optimerad behandling – Uroterapi

Hälso- och sjukvården bör erbjuda uroterapi till personer med endometrios och persisterade blåsbesvär trots optimerad behandling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till symtomlindring, minskad blåsdysfunktion och ökad livskvalitet. Åtgärden innebär även minskad risk för skador på urinblåsan.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Indikatorer

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Uroterapi

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om uroterapi kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom fler personer med uroterapeutisk kompetens kommer att behövas.

Kvinnoklinikerna och primärvården behöver tillgång till uroterapeutisk kompetens för att möta behoven hos personer med endometrios. Men i dag finns en generell brist på sådan kompetens inom hälso- och sjukvården. Flera av sjukvårdsregionerna bekräftar också bristen i sina remissvar.

Det finns utbildning i uroterapi för legitimerad vårdpersonal. Göteborgs universitet ger den som en uppdragsutbildning på halvtid över tre terminer, som kostar cirka 60 000 kronor per deltagare. Uroterapi bedöms ha positiva effekter ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på lång sikt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se