Endometrios, långvarig svår smärta – Multiprofessionell smärtrehabilitering

Hälso- och sjukvården bör erbjuda multiprofessionell smärtrehabilitering till personer med endometrios och långvarig svår smärta.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till ökad kroppskännedom, funktionsförmåga och livskvalitet. Dessutom möjliggör åtgärden bättre smärthanteringsstrategier och bättre psykisk hälsa. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Multiprofessionell smärtrehabilitering

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om multiprofessionell smärt-rehabilitering kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom endometriospatienter bedöms ha liten tillgång till multiprofessionell smärtrehabilitering.

Smärtrehabilitering behövs bland annat för personer som utvecklat kroniskt smärtsyndrom och därför troligen är långtidssjukskrivna. Tillgång till smärtrehabilitering är också viktig för att undvika behandling med opioider. Multiprofessionell smärtrehabilitering finns både inom primärvården och inom slutenvården, men tillgången varierar över landet. Få rehabiliteringsenheter tar dock emot endometriospatienter i dag. I delar av landet behövs nya smärtrehabiliteringsteam, och de befintliga teamen behöver utbildning om endometrios.

Socialstyrelsen bedömer att cirka 200-300 personer med endometrios behöver erbjudas smärtrehabilitering varje år. Det skulle kosta minst 11-16 miljoner kronor per år, eftersom ett smärtrehabiliteringsprogram för en person kostar minst 54 000 kronor. Dessa kostnader kan dock balanseras mot att fler personer med endometrios kan återgå till sin sysselsättning.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se