Endometrios, efter akut sjukhusinläggning – Telefonuppföljning efter 1-2 veckor

Hälso- och sjukvården kan genomföra telefonuppföljning av personer med endometrios 1-2 veckor efter en akut sjukhusinläggning.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till ökad trygghet och minskat behov av akuta vårdkontakter. Dessutom innebär åtgärden ökad möjlighet till en optimerad behandling. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Telefonuppföljning efter akut sjukhusinläggning

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om telefonuppföljning 1–2 veckor efter akut sjukhusinläggning kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom det behövs strukturer för detta. Rekommendationen medför fler planerade vårdkontakter. Uppföljningen kan dock minska antalet framtida akuta vårdkontakter. Några av sjukvårdsregionerna kommenterar att åtgärden i regel inte utförs i dag, men ett införande är planerat.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se