Endometrios, behov av stöd – Tillgång till sjuksköterska eller barnmorska med kunskap om endometrios

Hälso- och sjukvården bör erbjuda tillgång till sjuksköterska eller barnmorska med kunskap om endometrios till personer med endometrios och behov av stöd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad oro, ökad livskvalitet och minskat behov av akuta vårdbesök. Åtgärden medför en ökad tillgänglighet och förbättrar möjligheterna för god uppföljning. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Sjuksköterska/barnmorska med endometrioskunskap

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om tillgång till sjuksköterska eller barnmorska med kunskap om endometrios kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom utbildningsinsatser behövs.

I Sverige finns drygt 40 kvinnokliniker med öppen- och slutenvård, och cirka 220 ungdomsmottagningar om man utgår från antalet medlemmar i Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM). Om alla dessa kliniker och mottagningar har en sjuksköterska eller barnmorska med kunskap om endometrios, finns en enkel kontaktväg för personer som behöver råd och stöd. Socialstyrelsen bedömer att befintlig personal inom hälso- och sjukvården kan omorganiseras till denna roll.

Utbildningen beräknas kosta 15 000 kronor per deltagare, utifrån den tredagarskurs som ges av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Det är en fördel att samordna utbildningsinsatserna, eftersom en sjuksköterska eller barnmorska med kunskap om endometrios även finns i kvinnoklinikens endometriosteam, i enlighet med rekommendationen om multiprofessionellt teamomhändertagande.

De flesta sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att det finns ett stort behov av att utbilda sjuksköterskor eller barnmorskor med särskild kunskap om endometrios .

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se