Endometrios, behov av stöd – Stödjande samtal

Hälso- och sjukvården bör erbjuda stödjande samtal till personer med endometrios och behov av stöd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad oro, ökad livskvalitet och ökad psykosocial funktionsnivå. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Stödjande samtal

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om stödjande samtal vid endometrios och behov av stöd kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom det förmodligen behövs något fler personer med denna kompetens. I dag finns i regel kuratorer på alla kvinnokliniker, men dessa är ofta inte allokerade för att även träffa endometriospatienter. Kvinnoklinikerna behöver därmed i vissa fall utöka resurserna för att även inkludera personer med endometrios och behov av stöd. Berörd personal behöver också få viss utbildning om endometrios och de effekter sjukdomen kan ha. Samma sak gäller för ungdomsmottagningarna. Om kuratorn på en kvinnoklinik ingår i ett multiprofessionellt team behöver hen dock utökad kunskap om endometrios, eftersom teamet hanterar patienter med svårbehandlad endometrios. Även på vårdcentraler bedömer Socialstyrelsen att det finns resurser för stödjande samtal, men att det inte kan krävas specialkompetens om endometrios. När sådan kompetens behövs är praxis att remittera patienten till en kvinnoklinik eller en ungdomsmottagning. Hälso- och sjukvården kommer att få kostnader på kort sikt för att utbilda personal, men kostnaderna bedöms bli neutrala på längre sikt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se