Endometrios – Bedömning av livskvalitet med formuläret EHP30 (The Endometriosis Health Profile)

Hälso- och sjukvården kan erbjuda bedömning av livskvalitet med formuläret EHP30 till personer med endometrios.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Åtgärden leder till en ökad förutsättning att följa förändring av livskvalitet. Dessutom innebär åtgärden ökad patientdelaktighet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Bedömning av livskvalitet med EHP-30

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om bedömning av livskvalitet med formuläret EHP-30 kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisation i viss mån. I dag används formuläret EHP-30 endast i liten utsträckning i Sverige, eftersom det är relativt okänt. Sjukvårdsregionerna bekräftar detta i sina remissvar. För att möta rekommendationen behövs en ökad kännedom och spridning av EHP-30. Det finns ingen licenskostnad för att använda formuläret.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se