Endometrios, återkommande måttligt svår smärta (ej daglig) trots hormonell behandling och behandling med paracetamol och COX-hämmare – Tilläggsbehandling med antiepileptika

Hälso- och sjukvården kan erbjuda tilläggsbehandling med antiepileptika till personer med endometrios och som har återkommande måttligt svår smärta (ej daglig), trots hormonell behandling och behandling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta samt bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet. Åtgärden är dessutom inte beroendeframkallande och kan innebära minskat behov av opioider. Åtgärden kan däremot vara förknippad med biverkningar.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Tilläggsbehandling med antiepileptika

Om den grundläggande hormonella behandlingen är otillräcklig för att behandla symtomen, behövs kompletterande farmakologisk behandling. Patienten bör då få tilläggsbehandling mot smärta i form av tricykliska antidepressiva läkemedel. Man kan också ge behandling med antiepileptika eller svaga opioider.

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om farmakologisk tilläggsbehandling vid smärta trots basal hormonell behandling kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, eftersom fler patienter kommer att behandlas med läkemedlen. Det innebär en ökad kostnad. På längre sikt kan dock samhällets kostnader minska, eftersom patienterna får mindre smärta och bättre sömn, och rekommendationerna därmed bidrar till ökad livskvalitet, ökat välmående och ökad arbetsförmåga.

Rekommendationerna omfattar följande åtgärder för att behandla smärta:

  • tilläggsbehandling med tricykliska antidepressiva läkemedel
  • tilläggsbehandling med antiepileptika
  • tilläggsbehandling med svaga opioider.

Flera sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att gynekologer saknar kunskap för att ordinera dessa farmakologiska tilläggsbehandlingar.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se