Endometrios, akut smärtskov – Rutin för smärtlindring vid akut vårdbesök

Hälso- och sjukvården bör säkerställa rutin för smärtlindring vid akut vårdbesök av personer med endometrios och akut smärtskov.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till bättre smärt- och ångestlindring samt bättre handläggning. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: Åtgärden minskar även oro hos personalen.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Rutin för smärtlindring vid akut besök

Personer med endometrios kan drabbas av akuta smärtskov som i regel får dem att söka akutvård. Vid dessa akutbesök är det viktigt att patienten får ett strukturerat omhändertagande och att det finns rutiner för smärtlindring. Vid återkommande akutbesök är en individuell behandlingsplan lämplig. Socialstyrelsen bedömer att följande rekommendationer kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning i viss mån, och organisationen i större utsträckning: * strukturerat omhändertagande vid akut vårdbesök * rutin för smärtlindring vid akut vårdbesök * individuell behandlingsplan. Rekommendationerna innebär att det behövs rutiner för omhändertagande av endometriospatienter med akuta smärtskov på kvinnokliniker och akutkliniker. Om dessa rutiner inte redan finns kommer arbetet med dem att kräva resurser i form av tid. Åtgärderna bedöms dock kunna minska framtida akuta vårdbesök och sjukhusinläggningar. Flera sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att rutiner vid akuta smärtskov saknas eller brister.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se