Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nu är de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom publicerade. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med depression eller ångestsyndrom.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Frågor och svar om nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer. 

Målnivåer – Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.  
 

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Slutversion publicerad: 2017-12-13

Öppna alla +

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filtrera listan

Rekommendationer