Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL – Mätning av FEV1/FVC efter bronkdilatation för diagnos av KOL

Vid tillståndet eller populationen Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL har åtgärden Mätning av FEV1/FVC efter bronkdilatation för diagnos av KOL prioritet 1.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden innebär samma precision som mätning av FEV1/VCmax för att diagnostisera KOL. Mätning av FEV1/FVC rekommenderas framför FEV1/VCmax eftersom denna åtgärd medför tidsvinst, förenklar för patienten och vården samt följer internationella rekommendationer.
Kommentar: För differentialdiagnostik krävs en fullständig spirometri med mätning av långsam och forcerad vitalkapacitet samt reversibilitetstest.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se