Misstänkt astma – FEV1- eller PEF-mätning av dygnsvariation i diagnostiskt syfte

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt astma har åtgärden FEV1- eller PEF-mätning av dygnsvariation i diagnostiskt syfte prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en begränsad nytta som enskilt diagnostiskt instrument. Åtgärden kan bekräfta diagnos om variabilitet påvisas. Negativt testresultat utesluter inte astma.
Kommentar: Kan användas som komplement till andra åtgärder.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se