Misstänkt astma, barn och ungdomar – Ostandardiserat ansträngningstest (Free running test, FRAST)

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt astma, barn och ungdomar har åtgärden Ostandardiserat ansträngningstest (Free running test, FRAST) prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens diagnostiska precision.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se